Съдържание

  Какво означава застрахователен регрес?

  Застрахователният регрес е термин, използван в областта на застраховането, който се отнася до правото на застрахователната компания да потърси компенсация или обезщетение от трета страна след като е изплатила исканата сума на застрахователния ползвател. Това се случва, когато застрахователната компания изплаща обезщетение на свой клиент за вреда или загуба, която е предмет на застраховката, и след това се опитва да върне тази сума чрез правни действия срещу отговорната трета страна, която е причинила вредата.

  Основната цел на застрахователния регрес е да компенсира застрахователната компания за изплатените обезщетения и да се намали влиянието на загубата върху финансовото състояние на компанията. Когато застрахователната компания изпълни своите задължения по застрахователната полица, тя има законно право да се възстанови от отговорната страна за вредата, която е предизвикала настъпилото събитие.

  За да възникне регресно право на застрахователя, следва да са налице следните предпоставки:

  • Да е настъпило застрахователно събитие.
  • Застрахователят да е изплатил обезщетение на увреденото лице.
  • Застрахованият или трето лице да е виновно за настъпването на застрахователното събитие.

  Застрахователният регрес може да бъде:

  • Общ регрес: В този случай застрахователят има право да търси от застрахования или от трето лице цялата сума, която е изплатил по застрахователното събитие.
  • Специфичен регрес: В този случай застрахователят има право да търси от застрахования или от трето лице само част от сумата, която е изплатил по застрахователното събитие.
  Срок за предявяване на регресен иск

  Застрахователният регресен иск следва да бъде предявен в срок от 5 години от датата на плащане на обезщетението.

  Процесът на застрахователен регрес обикновено започва с изследване и оценка на случая от страна на застрахователната компания. След това застрахователят предприема правни стъпки, за да установи отговорността на третата страна и да получи обезщетение за понесените загуби. Тези стъпки могат да включват преговори с третата страна, представителство пред съд или извънсъдебно уреждане на спора.

  Застрахованият може да се защити от регрес, като:

  • Докаже, че не е виновен за настъпването на застрахователното събитие.
  • Докаже, че вредите са причинени от действие или бездействие на трето лице.
  • Сключи застраховка за застрахователен регрес.

  Застраховката за застрахователен регрес е вид застраховка, която покрива задълженията на застрахования към застрахователя по регресен иск.

  Застрахователният регрес е важен инструмент за застрахователните компании, който им позволява да се защитят от финансовите загуби, произтичащи от изплащането на обезщетения. Това също така помага да се осигури справедливо разпределение на отговорността за вредите и загубите между застрахователната компания и отговорната трета страна. В крайна сметка, застрахователният регрес допринася за поддържане на стабилност и устойчивост в застрахователната индустрия, като се гарантира, че застрахователите могат да продължат да предлагат обезщетения на своите клиенти без значително влияние върху своите финансови ресурси.