Съдържание

  срокове и процедури за обезщтетение по го

  Срокове и процедури за обезщетение по Гражданска отговорност: разглеждане, оценка и възражения

  В контекста на застраховката за Гражданска Отговорност (ГО), законово определените срокове и процедури играят ключова роля за осигуряване на справедливо и ефективно обезщетение в случай на щета. В този текст ще разгледаме какви са тези срокове, как се провежда процесът на обезщетение и каква е ролята на възраженията в случай на спор.

  Срок за произнасяне по претенция по ГО

  Според чл. 496, ал. 1 от Кодекса за застраховането, застрахователните компании трябва да произнесат окончателно по претенция по ГО в рамките на до три месеца. Това означава, че от момента на представяне на претенцията, застрахователят трябва да изяви становище и да предложи обезщетение или да мотивира отказа си.

  Срок за излизане с решение/ отговор на застрахователната компания

  В срок от 15 дни след представянето на всички изискани документи, застрахователната компания трябва да се произнесе по заведената щета. В този период застрахователят трябва да определи размера на обезщетението или да мотивира отказа си за плащане. Ако са необходими допълнителни документи или доказателства, при по-сложни случаи, застрахователната компания трябва да уведоми за това клиента в рамките на 15-дневния срок. В този случай, крайният срок за произнасяне може да се удължи до 3 месеца.

  Законови лимити за стойностите на регрес

  В закона не са установени детайлни ставки за дължимото обезщетение за конкретни видове щети. Оценките се извършват от вещи лица, които дават професионална оценка на причинените вреди. В случай, че клиентът счита, че стойностите са неоснователно завишени, може да депозира възражение и да поиска преразглеждане на оценката.

  Подаване на Възражение

  Възражението трябва да бъде под формата на писмена жалба, като в нея трябва да се изложат подробни съображения и да се представят писмени или медицински доказателства в подкрепа на тези съображения. Препоръчително е да се направи консултация с адвокат, специализиран в застрахователното право, за да се гарантира правилното изпълнение на процедурата.